Achtergrond, concept en financiering

Het project, genaamd “A strong Belgian EJN for an optimal awareness of Belgian judges“, dat door de Belgische afdeling van het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN-België) in partnerschap met het Instituut voor justitiële opleiding (IGO) is ingediend, is mede gefinancierd door het programma Justitie van de Europese Unie, dat voor de periode 2014-2020 is opgesteld. Het programma “Justitie” ondersteunt projecten met Europese toegevoegde waarde die bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

Dit project heeft als doel de Belgische afdeling van het Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken te versterken om het Europees bewustzijn van beoefenaars van juridische beroepen, d.w.z. magistraten en justitieel personeel, te vergroten door een efficiëntere uitwisseling te bevorderen van informatie over internationaal privaatrecht en van ervaringen en goede praktijken inzake samenwerking op het gebied van burgerlijke en handelszaken.

Dit project steunt onder andere op een structuur van contactpunten binnen de hoven en de rechtbanken. Deze personen, die Eurocoördinatoren worden genoemd, worden door de korpsoversten van de rechtscolleges benoemd onder de rechters en/of griffiers die in hun rechtsgebied werkzaam zijn. De beschrijving van de taken van de Eurocoördinatoren is met hun medewerking opgesteld.

Daarnaast zijn de belangrijkste luiken van dit project: de ontwikkeling van een databank van relevante rechtspraak, de organisatie van opleidingen, de ter beschikking stelling van wetgeving en samenwerkingstools, en de oprichting van een discussieplatform.

Aldus bestaat het project erin beroepsbeoefenaars met elkaar in contact te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen en een ondersteunende structuur te vormen voor de oplossing van aan hen voorgelegde zaken.

Dit project moet bijgevolg uitmonden in de vergemakkelijking en de beheersing van het gebruik van de Europese instrumenten, om de kwaliteit van de rechterlijke beslissingen te verhogen.

Het project moet ook de practici uit andere lidstaten in staat stellen in België collega’s te vinden die hen kunnen begeleiden naar antwoorden en oplossingen voor de grensoverschrijdende zaken die bij hen aanhangig worden gemaakt.

Wetenschappelijk comité

EJN België en het IGO hebben in het kader van het project een partnerschap aangegaan en met het oog op de concretisering en de follow-up van dit project op het niveau van de expertise, een wetenschappelijk comité opgericht overeenkomstig de voorschriften van de Commissie. De volgende personen maken deel uit van dit comité.

B. Deconinck

Eerste Voorzitter Hof van cassatie

R. Van Ransbeeck

Directeur van IGO

I. Couwenberg

Raadsheer in het Hof van Cassatie

M. de Hemptinne

Familie- en Jeugdrechter in hoger beroep (Hof van Beroep te Brussel), lid van het Internationaal Haags Netwerk van Rechters

Th. Kruger

Professor UAntwerpen

B. Maudoux

Adviseur FOD Justitie

Relevante Europese instrumenten

De Europese instrumenten waarop het project momenteel betrekking heeft, zijn deze die betrekking hebben op justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken in de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en met name de volgende verordeningen