De nieuwe verordening Brussel II ter (Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen (herschikking)) is van toepassing op alle procedures betreffende huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid die vanaf 1 augustus worden ingesteld.

De oude verordening Brussel II bis blijft van toepassing op procedures die vóór die datum zijn ingeleid en op de beslissingen die in die procedures worden gegeven.

Vandaag publiceert het Belgisch Staatsblad de wet ter implementatie van de verordening in ons nationaal recht: een grondige herschrijving van de bepalingen 1322bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, die de terugkeerprocedures regelen op basis van het Verdrag van Den Haag van 1980 (nieuwe artikelen 1322ter tot 1322nonies/4 GW), de procedures die binnen de Unie kunnen plaatsvinden na een beslissing tot niet-terugkeer, genomen hetzij in België (nieuw artikel 1322undecies GW) hetzij in een andere lidstaat (nieuw artikel 1322duodecies GW), de plaatsing van minderjarigen in het buitenland, alsook nieuwe bepalingen om de diverse procedures te regelen inzake erkenning en uitvoering van buitenlandse beslissingen (nieuwe artikelen 35/1, 35/2, 57/1 WIPR en 387ter oud BW).

Zoals reeds aangekondigd, werken de organisatoren (partnerschap tussen de IGO en de Belgische leden van het Europees justitieel netwerk) en de sprekers van het seminarie dat in maart jongstleden te Oostende plaatsvond, verder aan een praktische Belgische handleiding, op papier en in elektronische vorm, die u concreet moet begeleiden bij de toepassing in België van deze nieuwe reglementering. Deze gids zal een aanvulling vormen op de Europese praktische gids voor de nieuwe verordening, die onder auspiciën van de Europese Commissie wordt geschreven en die zich in fase bevindt van raadplegingen en herlezing.